Heading 2

video-art

"Fabiana se zajímá o psychologii vztahů, gestalt terapii, neverbální komunikaci, performance, tanec a současné video. Každý z těchto pojmů se v její práci objevuje…."

Hynek Alt

love song

Music: Tomáš Hrubiš
Video: Fabiana Mertová

2020, 9'45"


(cz) Kompozice vychází z mých terénních nahrávek vábení samečků cikád a žab a mileneckých rozhovorů páru krkavců. Nahrávky jsem různě deformoval, zpomaloval a jinak ohýbal až do špatné čitelnosti od původního zdroje. Přírodní zvuková clona, silné vibrace, kterým nerozumíme, zvuky namlouvání, které můžou být pro nezúčastněné iritující-to vše je zároveň svou intenzitou fascinující.
Člověk má tendenci mít nad vším kontrolu či moc, přisvojuje si jakýsi “božský zásah” a pomáhá si technologiemi, které přirozený řád přírody často deformují až k apokalyptickým důsledkům. “Lovesong” může evokovat páření strojů s přírodou-tedy dvou velkých fenoménů. Skladba je determinovaná lidským měřítkem. Délka tracku je tedy přizpůsobena době trvání průměrné lidské soulože (cca 10 min).
Tomáš Hrubiš
(en) The composition is based on my field recordings of the lure of male cicadas and frogs and on loving chatter of a pair of ravens. I distorted the recordings in various ways, slowed them down and bent them up to blurred readability from the original source. Natural sound curtain, strong vibrations that we do not understand, courtship sounds that can be irritating to the disinterested - all this is fascinating in its intensity.
Human being tends to have control and power over everything, they adopt some sort of "divine intervention" and assist themselves with technologies that often distort the natural order of nature to apocalyptic consequences. “Love song” can evoke the mating of machines with nature — two great phenomena. The composition is determined by human scale. The length of the track is adjusted to the duration of the average human intercourse (approximately 10 min).
Tomáš Hrubiš

Zrcadlení

Video: Fabiana Alexandra Mertová

EN, 2019, 7'02"
Koláž pohyblivého obrazu z found footage videa tematizuje sebepojetí, tj. „zrcadlení“ v rámci otázky seberealizace, sebelásky a osamělosti, představovaných světem internetu. Lidé zveřejňují tisíce video návodů – „loveyourself“ nebo videa poskytující řešení – jistý druh veřejné zpovědi. Zvířata sama sebe nepoznávají ani nevnímají svůj odraz jako nepřítele, stejně jako když se lidé dívají do zrcadla.

Mirroring

Video: Alexandra Fabiana Mertová

EN, 2019, 7'02"
A moving image collage of found footage video represents the theme of self-perception, ie ‘mirroring’, within the problem of self-acceptance, self-love and loneliness as represented in the world of the Internet. People post thousands of video tutorials – ‘loveyourself’, and the videos serve as a remedy – a kind of public confession. Animals do not recognize each other or perceive their reflection as an enemy, just as humans look in the mirror.

Moments of Process

video: Fabiana Alexandra Mertová

2017, 5'56"

"Svým jednoduchým schématem artikuluje netečnost, jež většinu naši společnosti postihuje a zároveň vytváří apel: pozastavme se a věnujme několik minut kontemplaci, porozumění si navzájem – nikoliv pouze povrchově, ale introspektivně" 

Jan Brož

Ve projektu Moments of Process představuji práci dvoukanálového videa. Jako tématický a inspirační zdroj pro výstavní video-instalaci, tak pro knihu, jsem vycházela z textů psychologické odborné literatury. Konkrétně jsem pracovala s texty gestaltské terapie, tedy jejích návodů na psychoterapeutické experimenty, která je založena na principu dogma “teď a tady”. (Gestalt terapie často využívá experimenty a jiné kreativní techniky- práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením). V tomto principu jsem sledovala podobnost s uměleckou performancí. Zajímalo mě pracovat s materiálem, který nemá s uměleckou formou nic společného, ale posunutím do performanční akce se tím otevírá možnost jiného náhledu na nonverbální komunikaci. Z těchto terapeutických návodů jsem vybírala jen věty (momenty), které jsem považovala za důležité a použila je jako iniciační procesy, pro přenesení do non-verbální taneční performance. Pracovala jsem s profesionálními tanečníky, protože tanec je založen na non-verbální komunikaci a jejich vyjadřovacím prostředkem je pohyb. Jejich pohyby jsem zaznamenávala na více kamer z více úhlů, abych zachytila podstatné detaily a celky pohybů. Tanečníci na základě těchto asociací performovali tyto upravené “performanční náměty”. Pro tyto psychologické experimenty jsem pracovala s tanečníky, abych se vzdálila od konceptu “terapeut a pacient” a uplatnila přístup “režisér a performer”. Záznam z této performance jsem následně pomocí střihu kombinovala s dokumentárními obyčejnými civilními záběry na lidi na ulici, kde jsem zachycovala běžnou snadno přehlédnutelnou komunikaci a psychologii konkrétních osob. Záběry z ulice kombinuji se záznamem taneční performance a poukazuji tak k analogii s reálným životem. Některé záběry jsem záměrně zpomalovala abych poukázala na výrazy jednotlivých minimalistických gest. Pozorováním těchto reálných osob poukazuji zpět k psychologickému tématu (psychologii jednotlivých postav, běžnou non-verbální komunikaci). Spojením neosobní profesionální taneční performance a reálné dokumentární roviny vzniká propojený celek. Další důležitou složkou výstavního souboru je také zvuk, tedy přímý záznam ruchů tanečních pohybů. Zvuky, stejně tak jako gesta jsou důležitou součástí non-verbální komunikace. Z tohoto důvodu je zvuk zvýrazněn a došlo tak k intimnějšímu propojení záznamu akce. Pro uskutečnění tohoto projektu jsem si vytvořila malý filmový štáb. Spolupracovala jsem s dvěma kameramany, osvětlovačem a zvukařem.